НАЙ-ДОБЪР МЛАД ШОФЬОР НА БЪЛГАРИЯ

20.02 - 18.05.2019 г.

ПРАВИЛНИК

Съдържание


1. ПРОГРАМА

Начална дата на онлайн кандидатстване Сряда, 20.02.2019 г. – 10:00ч.
Крайна дата на онлайн кандидатстване Петък, 19 април 2019 г. – 17:00ч.
Обявяване на участниците Вторник, 30 април 2019 г. – 12:00ч.
Регистрация на участниците Събота, 18 май 2019 г.– 08:00ч. до 09:00ч.
Брифинг с участниците Събота, 18 май 2019 г.– 09:30ч. до 10:00ч.
Официално откриване Събота, 18 май 2019 г. - 10:00ч. до 10:30ч.
Изпълнение на всички Позиции Събота, 18 май 2019 г. - 10:30ч. до 14:00ч.
Демонстрации на професионални Пилоти Събота, 18 май 2019 г. – 14:00ч. до 14:30ч.
Награждаване Събота, 18 май 2019 г. – 15:00ч.

*Организаторът си запазва правото в случаи на непредвидени обстоятелства да променя части от горепосочената програма.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ

 • 2.1 Организатор на Кампанията е СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ", ЮЛНЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано” № 3, ЕИК 000691030, e-mail: office@uab.org, телефон за контакт: 02/9357935, администратор на личните данни с идентификационен № 156502
 • 2.2 Кампанията се провежда в два Етапа:
  • I Етап – Кандидатстване за участие чрез попълване на онлайн форма (поместена в сайта на СБА) за подбиране на 30 (тридесет) кандидата за участие в II етап.
  • II Етап – Финално събитие с предварително подбраните участници.
 • 2.3 АДРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА СБА
  гр. София, пл. Позитано №3 
  представлявано от инж. Емил Панчев – председател на УС
  Тел. 02/935 79 35; e-mail: office@uab.org
 • 2.4. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
  Председател: инж. Емил Панчев – Председател СБА
  Зам-председатели: Ивайло Иванов
  Ивайло Търпанов
  Членове: Диан Драганов
  Николай Николов
  Деница Тодорова
 • 2.5 ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА
  Директор на събитието: Васил Кубадинов
  Зам. Директор: Симеон Дървингов
  Връзка с медиите и участници: Деница Панайотова
  Гл. лекар: д-р Живка Димитрова
  Времеизмерване и обработка на резултатите: Калоян Станчев
  Отговорник по безопасност: Тодор Желев

3. ОБЩИ ПРАВИЛА

СБА с подкрепата на Столична община, Отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ и Български Червен кръст организира кампания, изцяло насочена към младите шофьори на територията на Република България на възраст между 18 – 26 години.

Кампанията носи името „Най-добър млад шофьор на България“ и основната ѝ цел е да направи пътната безопасност приоритет сред младите. 

Организаторът на кампанията е Сдружение с нестопанска цел "Съюз на българските автомобилисти" /СНЦ "СБА"/, ЕИК 000691030, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, Столична община, район "Триадица", пл. "Позитано" № 3, представлявано от инж. Емил Панчев, наричано за краткост "СБА", e-mail: office@uab.org, телефон за контакт: 02/9357935. Организаторът е администратор на лични данни с идентификационен № 156502.

Кампанията ще бъде проведена от 20.02.2019 г., 10:00 ч. до 18 май 2019 г. – 15:30ч. Ще се състои от два етапа:

 • I Етап – Кандидатстване за участие. Ще се проведе в периода от 20.02.2019 г. - 10:00 ч. до 19.04.2019 г. - 17:00 ч., чрез попълване на онлайн форма (поместена в официалния сайт на кампанията www.youngdriver.bg) за подбиране на 30 (тридесет) кандидата за участие във II етап.
 • II Етап – Финално събитие с предварително подбраните участници. Ще се проведе на 18.05.2019 г. с начало 10:00 ч. в гр. София, ул. ген. Гурко.

Неразделна част от настоящия правилник са Общите правила на кампанията, поместени на официалния уебсайт www.youngdriver.bg.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Условията за участие са подробно посочени в Общите правила на Кампанията. В тях са включени правото на участие, заявяването за участие в Кампанията, принципът на точкуване и други, неизчерпателно посочени тук правила.

5. БРИФИНГ С УЧАСТНИЦИТЕ

Непосредствено преди официалния старт на събитието на 18 май 2019 г. - 09:00 ч. до 09:30 ч., Организаторът ще проведе инструктаж (брифинг) на участниците, за да разясни начина на изпълнение на всички изпитания и елементите по схемите. Участниците са длъжни да присъстват лично на брифинга и в случай, че имат въпроси – своевременно да ги отправят към Организатора. Липсата на присъствие на Брифинга е основание за отстраняване на Участника от Кампанията.

6. ПРОТИЧАНЕ НА СЪБИТИЕТО

събитието ще се проведе съгласно настоящия правилник със следните изпитания:

 • Позиция №1 –Проверка на теоретичната подготовка на участниците чрез решаване на листовки. Участниците решават листовки на хартиен носител. Листовките се състоят от 20 въпроса и за всеки верен отговор получават 1 точка, а за неверен 0 точки. Максималното време за изпълнение на тази позиция е двадесет минути.
 • Позиция №2 – Оказване на първа помощ, при условно пострадали от ПТП. Оценяването и точкуването се извършва по чек лист.
 • Позиция №3 – Смяна на автомобилно колело (демонтаж/монтаж). Оценяването и точкуването се извършва по чек лист, без да се отчита времето, за което е извършена смяната. Максималното време за изпълнение на тази позиция е седем минути, след което участника прекратява изпълнението на задачата и не получава точки за позицията.
 • Позиция №4 – Поставяне на вериги за сняг на едно от колелата на автомобила. Оценяването се извършва на база постигнато време, измервано до десета от секундата. Максималното време за изпълнение на тази позиция е четири минути, след което участникът прекратява изпълнението на задачата и не получава точки за позицията. Участникът, постигнал най-добро време, получава 30 (тридесет) точки, вторият - 29 (двадесет и девет), третият - 28 (двадесет и осем) ……. Тридесетият - 1 (една) точка.
 • Позиция №5 – Позицията се изпълнява общо, но се състои от две изпитания:

  - Майсторско управление на автомобил по зададена схема;

  - Активно спиране пред изкуствена преграда при тежки метеорологични условия.

  Изпълнението е с два автомобила. На първият са монтирани нови гуми, а на втория напълно износени гуми. Участникът изпълнява упражнението първо с единият автомобил, след което се премества във втория. Целта е да се проверят уменията на участника да се справи с овладяването на автомобила при различни условия. Максималното време за изпълнение е седем минути.

  Виж Приложение 1.

  Стартира се от място с работещ двигател и се финишира с летящ финал. След преминаване на финала, който е след обозначения квадрат, автомобилът се ускорява до 50 км/ч., преминава през обозначения с конуси тунел, като държи прав волан и поддържа скоростта, след което преминава през мокър участък с цел активно спиране пред изкуствена преграда. В зависимост от метеорологичните условия, цялата позиция да се изпълнява на мокър участък.

  В автомобила присъства инструктор от СБА, оценяващ предварителната подготовка на водача за управление на МПС-то (регулиране на седалка, предпазен колан, настройване на огледалата за обратно виждане).

  Наказания при изпълнение на Майсторско управление:

  - За съборен, излязъл от очертанията му или всякакъв друг контакт с пилон, конус или друг маркер-наказание 2 н.с.

  - За неизпълнение на елемент – 10 н.с.

  Когато даден елемент от трасето се премине коректно от участника, съдията отговарящ за този елемент вдига зелен флаг.

  Когато участник допусне грешка при изпълнението на даден елемент, то съдията, отговарящ за този елемент, вдига червен флаг.

  Флагът се вдига след като автомобилът е напуснал зоната на елемента.

  За позицията Активно спиране пред изкуствена преграда:

  - Преминаване през преградата – добавяне на 30 секунди към времето постигнато от Майсторското управление на автомобила.

  За всеки метър спиране, преди преградата се добавя по 10 секунди за всеки метър.

  Участникът, постигнал най-добро време, получава 30 (тридесет) точки, вторият - 29 (двадесет и девет), третият - 28 (двадесет и осем) ……. Тридесетият - 1 (една) точка.

  Допълнителни точки се получават по начина, определен от чек листа, за подготовка на водача за управление на МПС-то.

7. РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

Времеизмерването на изпитанията за класиране задължително се осъществява посредством  електронно-измервателна техника и с точност до стотни от секундата.

Резултатите се изготвят като всички получени точки се сумират, а наложените наказания се приспадат.

При равен брой точки на двама или трима участника, победителят се определя от постигнатото време на Позиция №5, частта  Майсторско управление на автомобила (без допълнителните бонус точки).

Крайно класиране – Оповестява се след преминаване на всичките 30 /тридесет/ участници през шестте позиции.

Класирането е Общо Генерално класиране.

8. НАГРАДИ

В рамките на Кампанията ще бъдат раздадени награди, осигурени от Организатора или от Спонсорите на Кампанията, подробно посочени на интернет страницата на Кампанията и Общите правила за провеждането ѝ.

Официалните партньори (Спонсорите на Кампанията) могат да предоставят допълнително символични награди в деня на провеждане на финалното събитие.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност. 

Организаторът не носи отговорност за данъци и такси, дължими от получилите наградите Участници, възникнали във връзка с наградите. Организаторът и Официалните партньори, предоставили наградите, се задължават единствено да предоставят едновременно с предоставяне на наградата на съответния печеливш участник служебна бележка, от която да е видна стойността на предоставената награда. 

В случай на невъзможност от страна на Организатора и/или Официален партньор да предостави описаните награди по причини, за които Организаторът и/или Официалният партньор не отговарят, Организаторът и/или Официалният партньор си запазват правото да наградят печелившите с друг вид награда на същата стойност.

Официалните партньори на Кампанията са посочени на официалната интернет страница www.youngdriver.bg.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Схема позиция 5