ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ШОФЬОР НА БЪЛГАРИЯ“ 2018 г.

1. Настоящите правила за участие (наричани за краткост "Правила") уреждат правилата за провеждане и участие в кампания „Най-добър млад шофьор на България“ ("Кампанията").

2. Организатор на Кампанията е СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ", ЮЛНЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано” № 3, ЕИК 000691030, e-mail: office@uab.org, телефон за контакт: 02/9357935. Организаторът е администратор на личните данни с идентификационен № 156502.

3. Кампанията ще бъде проведена от 05.02.2018 г. – 09:00 ч. до 12 май 2018 г. – 15:45 ч.*:

Начална дата на онлайн кандидатстване Понеделник, 05.02.2018 г. – 09:00ч.
Крайна дата на онлайн кандидатстване Петък, 27 април 2018 г. – 18:00ч.
Обявяване на участниците Сряда, 2 май 2018 г. – 12:00ч.
Практически състезания Събота, с. Калояново, 12 май 2018 г. - 10:00ч.

*Организаторът си запазва правото в случаи на непредвидени обстоятелства да променя части от горепосочената програма.

4. Кампанията ще се проведе в два Етапа:

I Етап – Кандидатстване за участие чрез попълване на онлайн форма (поместена в официалния сайт на кампанията - https://www.mladshofior.bg/ ) за подбиране на 30 (тридесет) кандидата за участие във II етап. Първият етап на Кампанията ще се проведе в периода от 05.02.2018 г., 9:00 ч. до 18:00 ч. на 27.04.2018 г.

II Етап – Практически състезания с предварително подбраните участници. Вторият етап ще се проведе на 12.05.2018 г. на писта „Дракон“ в с. Калояново.

5. Право на участие в Кампанията имат само дееспособни физически лица, които към момента на кандидатстване за участие са навършили 18 години, но не са навършили 27 години. Лицата трябва да имат постоянен адрес в Република България и да притежават свидетелство за управление на МПС, издадено преди не повече от 5 години. Право на участие нямат служителите на СБА, партньорите и спонсорите на Кампанията, членовете на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

6. При заявяване за участие в Кампанията участникът попълва данни за свидетелството си за управление на МПС, като в случай, че бъде избран за финалист/резерва, Участникът се съгласява и със заявяването си за участие дава предварително съгласие по отношение на него да бъде извършена проверка от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата. В случай, че при извършената преди състезанието проверка се установи, че по отношение на конкретен участник са налице издаден фиш и/или влязло в сила наказателно постановление, Участникът се отстранява от Кампанията и на негово място право на участие получава първата по ред резерва.

7. Заявяването за участие в Кампанията става по следния начин: всеки Участник, който попълни онлайн тест (листовка) с тридесет теоретични и практически въпроса, сходни с въпросите от изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС, който ще бъде публикуван на интернет страницата на кампанията https://www.mladshofior.bg/ в периода от 05.02.2018 г., 9:00 ч. до крайната дата на кандидатстване (27.04.2018 г., 18:00 ч.), има възможност да участва в Кампанията. Всеки тест ще се състои от 30 въпроса, генерирани на случаен принцип. Софтуерът на програмата, генерираща въпросите, автоматично отразява броя правилно отговорени въпроси и съответния краен резултат на всеки участник.

8. Принципът на точкуване на този предварителен тест е следният: участниците решават 30 въпроса, като получават по 3 точки за верен отговор. Ако за някой въпрос има повече от един верен отговор, Участникът не получава точки, ако не посочи всички верни отговори. Максималният брой точки, които Участник може да получи, е 90 точки. При равен брой точки за участие в кампанията се взема предвид времето, за което е решен тестът, до стотна от секундата.

9. На 02.05.2018 г., в 12:00 ч., от всички участници, попълнили теста, СБА ще оповести на интернет страницта на Кампанията първите 30, справили се най-добре, а именно: тези кандидати, които са събрали най-висок брой точки от правилно отговорените въпроси. В случай на равен брой точки на някои от кандидатите, ще бъде избран кандидатът, който е решил теста за по-кратко време. След определяне на първите тридесет участници, попълнили теста с най-много правилни отговори и събрали най-много точки, на същия принцип Организаторът ще определи допълнителни 10 (десет) участници – резерви.

10. Максималният брой на участниците, допуснати до втория етап на Кампанията, е 30 (тридесет). Определените резерви ще са 10 (десет).

11. Имената на Участниците, които са определени за финала на Кампанията, ще бъдат публикувани на 02.05.2018 г. в 12:00 ч. на интернет страницата на кампанията на адрес: https://www.mladshofior.bg/, като избраните участници ще бъдат уведомени с телефонно обаждане и/или по електронна поща. По същия ред ще бъдат уведомени и резервите, които също трябва да присъстват във втория етап на Кампанията.

12. Всеки Участник, определен за финалист, и всеки кандидат, определен за резерва, трябва да изпрати писмено потвърждение за участието си на e-mail: info@mladshofior.bg , в срок до 5 (пет) дни, считано от датата, на която се е провел изборът и са публикувани имената на печелившите Участници. В случай, че в рамките на указания срок СБА не получи от уведомения Участник/резерва писмено потвърждение, че ще участва във финалната част на Кампанията, Участникът/резервата губи правото да участва във финалната част на Кампанията и на негово място бива избран нов участник от предварително подбраните резерви.

13. В деня на самото събитие (12 май 2018 г. – 09:00 ч. до 09:30 ч.) ще се извърши регистрация за участие във втория етап на Кампанията. Регистрацията за участие ще се извършва с представяне на свидетелство за управление на МПС. В случай, че даден Участник не се регистрира в определения период, ще се счита, че се е отказал от участие в Кампанията и се заменя от първата по ред резерва. Състезанието ще се проведе с предоставени на участниците нови автомобили, осигурени от автомобилен вносител – официален партньор на Kампанията. Всеки от участниците носи отговорност за всякакви вреди, нанесени на предоставения му автомобил, от момента на предаването му до момента на връщането му обратно на Oрганизатора или на неговия официален партньор, осигурил автомобилите. Връщането става след приключване на състезателната част от Втория етап.

14. Непосредствено преди официалния старт на състезанието на 12 май 2018 г. – 09:30 ч. до 10:00 ч., Организаторът ще проведе инструктаж (брифинг) на участниците, за да разясни начина на изпълнение на всички изпитания и елементите по схемите. Участниците са длъжни да присъстват лично на брифинга и в случай, че имат въпроси – своевременно да ги отправят към Организатора. Липсата на присъствие на брифинга е основание за отстраняване на Участника от Кампанията и се заменя от първата по ред резерва.

15. Състезанието ще се проведе съгласно Правилника на Кампанията и настоящите Общи правила, които са достъпни през целия период на провеждане на Кампанията на https://www.mladshofior.bg/. Участниците са длъжни да спазват разпоредбите на Правилника и тези общи правила.

16. Времеизмерването на изпитанията за класиране задължително се осъществява посредством електронно-измервателна техника и с точност до стотни от секундата. Резултатите се изготвят, като измерените времена се сумират, а наложените наказания се приспадат, изразени в точки, като се оповестяват на участниците. Резултатите се изготвят, като всички получени точки се сумират, а наложените наказания се приспадат. При равен брой точки на двама или трима участници, победителят се определя от постигнатото време на Позиция № 6 – подробно описана в Правилника за провеждане на кампанията (без допълнителните бонус точки).

17. Крайното Генерално класиране се оповестява след преминаване на всичките 30 (тридесет) участници през шестте позиции.

18. В рамките на Кампанията ще бъдат раздадени следните награди, осигурени от Организатора или от Спонсорите на Кампанията:

18.1 На участниците, спечелили първо, второ и трето място, Организаторът предостая символични купи.

18.2 На участника, спечелил първо място, официалният партньор на Кампанията – “Рено Нисан България” ЕАД предоставя като награда ползването на нов лек автомобил Renault Captur за срок от 365 дни. Автомобилът ще бъде предоставен на спечелилия участник в срок до десет дни, считано от 12 май 2018 г.. За ползването на автомобила между спечелилия участник и “Рено Нисан България” ЕАД се подписва договор, по който Организаторът не е страна и не носи отговорност за изпълнението и/или неизпълнението на задълженията, на която е да е от страните по този договор.

18.3 На участниците, спечелили от първо до пето място, включително, Организаторът предоставя Златна членска карта на СБА с включени безплатни услуги пътна помощ в България и Европа и безплатен годишен технически преглед.

18.4 На участниците, спечелили от шесто до десето място, включително, Организаторът предоставя членска карта на СБА – „Сребърна Плюс“ с включени безплатни услуги пътна помощ в България и годишен технически преглед.

18.5 На участниците, спечелили от единадесето до тридесето място, включително, Организаторът предоставя Сребърна членска карта на СБА с включени безплатни услуги пътна помощ в България и 20% отстъпка от цената на Годишния технически преглед /ГТП/.

18.6 Част от финалистите допълнително ще получат награди от Спонсорите на Кампанията, сред които:

  • 1бр. зарядно устройство за акумулатори C7: За 12 и 24-волтови стартови акумулатори за ванове, кемпери и мощни мотоциклети и 1бр. лазерен далекомер Bosch GLM 30 Professional.
  • ваучери за гориво за OMV MaxxMotion на обща стойност 1600 лв.
  • 1бр. JBL Charge 3 Portable Bluetooth Speaker - портативна активна Bluetooth тонколона.

Конкретните участници, на които ще бъдат връчени допълнителните награди, ще бъдат определени от Спонсорите в деня на Събитието на 12.05.2018г. Официалните партньори и Спонсорите на Кампанията могат да предоставят допълнителни символични награди в деня на провеждане на практическото състезание.

18.7 Всички други спецификации на наградите, извън посочените в тези общи правила, се определят от Организатора/Спонсора, осигурил съответната награда. Печелившият Участник, няма право да поставя каквито и да било допълнителни изисквания или условия във връзка със спечелената от него награда.

18.8 Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност.

19. Организаторът не носи отговорност за данъци и такси, дължими от получилите наградите Участници, възникнали във връзка с наградите. Организаторът и Официалните партньори, предоставили наградите, се задължават единствено да предоставят едновременно с предоставяне на наградата на съответния печеливш участник служебна бележка, от която да е видна стойността на предоставената награда.

20. В случай на невъзможност от страна на Организатора и/или Официален партньор да предостави описаните награди по причини, за които Организаторът и/или Официалният партньор не отговарят, Организаторът и/или Официалният партньор си запазват правото да наградят печелившите с друг вид награда на същата стойност.

21. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Кампанията освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми, настъпили в който и да е етап от Кампанията.

22. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това по подходящ начин в случай, че настъпят вреди за него, нарушаване на настоящите Правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

23. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция с кандидатите, които не са определени за финалисти (участници или резерви) в първия етап на Кампанията.

24. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет страницата на Кампанията по каквито и да било причини.

25. Участници в кампанията, които не отговарят на настоящите правила, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва от интернет страницата на Кампанията всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Същото важи и за Участници, които използват неистинска идентичност с цел повече участия в Кампанията и/или нарушаване на механизма на Кампанията. Те ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като ще загубят правото на спечелена награда в случай, че са се класирали за такава.

26. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Кампанията, без предварително да оповести и изложи причина за това, при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни/общински органи. Ако прекратяването на Кампанията е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинените вреди.

27. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участник в Кампанията се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост на която и да е разпоредба от тези Правила, няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Кампанията, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.

28. При заявяване за участие в Кампанията всеки Участник дава предварителното съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и използвани за целите на Кампанията. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на участниците в Кампанията се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за целите на Кампанията.

29. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата през периода на Кампанията при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни/общински органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани своевременно с публукуване на информацията на интернет страницата на Кампанията. Изменените Правила ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора https://www.mladshofior.bg/ . В случай, че Участник не е съгласен с промените в Правилата, той може да преустанови своето участие в Кампанията, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: info@mladshofior.bg.

30. Възражения и оплаквания относно провеждането на Кампанията се изпращат писмено на Организатора в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях на следния адрес: гр. София 1000, площад Позитано № 3. Устни или просрочени оплаквания не се разглеждат от Организатора.