НАЙ-ДОБЪР МЛАД ШОФЬОР НА БЪЛГАРИЯ

05.02 - 12.05.2018 г.

ПРАВИЛНИК

Съдържание


1. ПРОГРАМА

Начална дата на онлайн кандидатстване Понеделник, 05.02.2018 г. – 09:00ч.
Крайна дата на онлайн кандидатстване Петък, 27 април 2018 г. – 18:00ч.
Обявяване на участниците Сряда, 2 май 2018 г. – 12:00ч.
Регистрация на участниците Събота, 12 май 2018 г.– 09:00ч. до 09:30ч.
Брифинг с участниците Събота, 12 май 2018 г.– 09:30ч. до 10:00ч.
Официално откриване Събота, 12 май 2018 г. - 10:00ч. до 10:30ч.
Изпълнение на всички Позиции Събота, 12 май 2018 г. – 10:30ч. до 15:00ч.
Демонстрации на професионални Пилоти Събота, 12 май 2018 г. – 15:00ч. до 15:30ч.
Награждаване Събота, 12 май 2018 г. – 15:45ч.

Организаторът си запазва правото в случаи на непредвидени обстоятелства да променя горепосочената програма.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ

 • 2.1. Организатор на Кампанията е СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ", ЮЛНЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, площад „Позитано” № 3, ЕИК 000691030, e-mail: office@uab.org, телефон за контакт: 02/9357935, администратор на личните данни с идентификационен № 156502.
 • 2.2. Кампанията се провежда в два Етапа:
  • I Етап – Кандидатстване за участие чрез попълване на онлайн форма (поместена в сайта на СБА) за подбиране на 30 (тридесет) кандидата за участие в II етап.
  • II Етап – Практически състезания с предварително подбраните участници.
 • 2.3. АДРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА СБА
  • гр. София, пл. Позитано №3
  • представлявано от Емил Панчев – председател на УС
  • Тел. 02/935 79 35; e-mail: office@uab.org
 • 2.4. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
  Председател: инж. Емил Панчев – Председател СБА
  Зам-председатели: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив
  Георги Георгиев – Кмет на Община Калояново
  Членове: ком. Бойко Рановски – Началник на „Пътна полиция“ към ГДНП
  Мартина Христова – Мениджър „Комуникации“ на Рено Нисан България
  Лука Масел – Представител на Continental
  Коста Чолаков – Главен изпълнителен директор на ДЗИ
  Евгения Бурджиева – Директор „Стратегическо развитие“ на Интерлийз ЕАД
  Христо Стоилов – Собственик на Писта „Дракон“
 • 2.5. ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА
  Директор на състезанието: Васил Кубадинов
  Зам. Директор: Александър Цветков
  Връзка с медиите и участници: Деница Панайотова
  Гл. лекар: д-р Живка Димитрова
  Времеизмерване и обработка на резултатите: I & N - София
  Отговорник по безопасност: Стефан Панчев

3. ОБЩИ ПРАВИЛА

СБА с подкрепата на Международната автомобилна федерация ФИА, Отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“, Български Червен кръст и Мирафиори - Академия за безопасно шофиране организира кампания, изцяло насочена към младите шофьори на територията на Република България на възраст между 18 – 26 години.

Кампанията носи името „Най-добър млад шофьор на България“ и основната и цел е да направи пътната безопасност приоритет сред младите.

Организаторът на кампанията е Сдружение с нестопанска цел "Съюз на българските автомобилисти" /СНЦ "СБА"/, ЕИК 000691030, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, Столична община, район "Триадица", пл. "Позитано" № 3, представлявано от Емил Панчев, наричано за краткост "СБА", e-mail: office@uab.org, телефон за контакт: 02/9357935. Организаторът е администратор на лични данни с идентификационен № 156502.

Кампанията ще бъде проведена от 05.02.2018 г., 09:00 ч. до 12 май 2018 г. – 15:45ч. Ще се състои от два етапа:

 • I Етап – Кандидатстване за участие. Ще се проведе в периода от 05.02.2018 г. - 09:00 ч. до 27.04.2018 г. - 18:00 ч., чрез попълване на онлайн форма (поместена в официалния сайт на кампанията https://www.mladshofior.bg/) за подбиране на 30 (тридесет) кандидата за участие във II етап.
 • II Етап – Практически състезания с предварително подбраните участници. Ще се проведе на 12.05.2018 г. с начало 10:00 ч. на писта "Дракон“ в с. Калояново.
  Неразделна част от настоящия правилник са Общите правила на кампанията, поместени на официалния уебсайт https://www.mladshofior.bg/.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Условията за участие са подробно посочени в Общите правила на Кампанията. В тях са включени правото на участие, заявяването за участие в Кампанията, принципът на точкуване и други, неизчерпателно посочени тук правила .

5. БРИФИНГ С УЧАСТНИЦИТЕ

Непосредствено преди официалния старт на състезанието на 12 май 2018 г. - 09:30 ч. до 10:00 ч., Организаторът ще проведе инструктаж (брифинг) на участниците, за да разясни начина на изпълнение на всички изпитания и елементите по схемите. Участниците са длъжни да присъстват лично на брифинга и в случай, че имат въпроси – своевременно да ги отправят към Организатора. Липсата на присъствие на Брифинга е основание за отстраняване на Участника от Кампанията.

6. ПРОТИЧАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието ще се проведе съгласно настоящия правилник със следните изпитания:

 • Позиция №1 – Проверка на теоретичната подготовка на участниците чрез решаване на листовки. Участниците решават листовки на хартиен носител. Листовките се състоят от 20 въпроса и за всеки верен отговор получават 1 точка, а за неверен 0 точки.
 • Позиция №2 – Оказване на първа помощ, при условно пострадали от ПТП. Оценяването и точкуването се извършва по чек лист.
 • Позиция №3 – Смяна на автомобилно колело (демонтаж/монтаж). Оценяването и точкуването се извършва по чек лист, без да се отчита времето, за което е извършена смяната.
 • Позиция №4 – Обща техническа проверка на автомобила. Проверка на охладителна течност, спирачна течност, омивателна течност за чистачките, светлини и ниво на моторното масло. Механик ГТП от СБА оценява компетентността на участника. Оценяването и точкуването се извършва по чек лист, без да се отчита времето, за което е извършена смяната.
 • Позиция №5 – Управление на автомобил при тежки метеорологични условия. На предварително подготвено трасе и автомобил се нареждат елементи за изпълнение на упражнение за двойна смяна на платната с обща дължина 60 метра. Стартът е 50 м. преди първия конус, финалът е 15 м. след последния конус. Максимално разрешената скорост е 50 км/ч. за цялата дистанция от 125 м, като времето за преминаване е определена според нея.

  Целта на упражнението е Участникът да премине за най-близко време до определеното целево време (17 секунди) между конусите. Финалът е летящ. Участникът, постигнал най-близко време до целевото време, получава 30 (тридесет) точки, вторият - 29 (двадесет и девет), третият - 28 (двадесет и осем) ……. Тридесетият - 1 (една) точка.

  Всеки съборен конус отнема 1 една точка от получения резултат за Позицията. Ако след отнемането на точки се получават отрицателен брой точки за позицията, тези отрицателни точки се отнемат от общия брой точки на Участника, получени от всички позиции.

 • Позиция №6 – Майсторско управление на автомобил по зададена схема. Виж Приложение 1.

  Стартира се от място с работещ двигател и се финишира задължително на кантар. В автомобила присъства инструктор от СБА, оценяващ предварителната подготовка на водача за управление на МПС-то (регулиране на седалка, предпазен колан, настройване на огледалата за обратно виждане).

  Наказания при изпълнение на тази Позиция:

  • - За съборен, излязъл от очертанията му или всякакъв друг контакт с пилон, конус или друг маркер-наказание 2 н.с.
  • - За неправилно спиране на финал на кантар – 5 н.с.
  • - За неизпълнение на елемент – 10 н.с.

  Когато даден елемент от трасето се премине коректно от участника, съдията отговарящ за този елемент вдига зелен флаг.

  Когато участник допусне грешка при изпълнението на даден елемент, то съдията, отговарящ за този елемент, вдига червен флаг.

  Флагът се вдига след като автомобилът е напуснал зоната на елемента. Участникът, постигнал най-добро време, получава 30 (тридесет) точки, вторият - 29 (двадесет и девет), третият - 28 (двадесет и осем) ……. Тридесетият - 1 (една) точка.

  Допълнителни точки се получават по начина, определен от чек листа.

  Оптималното време за изпълнение на всяка позиция е пет минути.

7. РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

Времеизмерването на изпитанията за класиране задължително се осъществява посредством електронно-измервателна техника и с точност до стотни от секундата.

Резултатите се изготвят като всички получени точки се сумират, а наложените наказания се приспадат.

При равен брой точки на двама или трима участника, победителят се определя от постигнатото време на Позиция №6 (без допълнителните бонус точки).

Крайно класиране – Оповестява се след преминаване на всичките 30 /тридесет/ участници през шестте позиции.

Класирането е Общо Генерално класиране.

8. НАГРАДИ

В рамките на Кампанията ще бъдат раздадени награди, осигурени от Организатора или от Спонсорите на Кампанията, подробно посочени на интернет страницата на Кампанията и Общите правила за провеждането ѝ.

Официалните партньори (Спонсорите на Кампанията) могат да предоставят допълнително символични награди в деня на провеждане на практическото състезание.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност.

Организаторът не носи отговорност за данъци и такси, дължими от получилите наградите Участници, възникнали във връзка с наградите. Организаторът и Официалните партньори, предоставили наградите, се задължават единствено да предоставят едновременно с предоставяне на наградата на съответния печеливш участник служебна бележка, от която да е видна стойността на предоставената награда.

В случай на невъзможност от страна на Организатора и/или Официален партньор да предостави описаните награди по причини, за които Организаторът и/или Официалният партньор не отговарят, Организаторът и/или Официалният партньор си запазват правото да наградят печелившите с друг вид награда на същата стойност.

Официалните партньори на Кампанията са посочени на официалната интернет страница https://www.mladshofior.bg/.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Схема позиция 6

image description